Algemene
Voorwaarden

CryptoProTrader
Artikel 1.

Definities

In deze Algemene voorwaarden (hierna te noemen: ”deze Voorwaarden”) van CryptoProTrader (hierna te noemen: “CryptoProTrader”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: De onderhavige voorwaarden.

 • Cursus:Online opleidingsmaterialen die worden aangeboden via het account binnen de online leeromgeving (www.cryptoprotrader.nl) van CryptoProTrader.
 • VIP membership:Abonnement welke gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen abonnementsgeld de gebruiker toegang geeft tot het ledengedeelte van de CryptoProTrader Discord server.
 • Persoonlijke begeleiding: Bekend als 1 op 1 coaching en is een dienst aangeboden per uur en op afspraak.  Sessies worden ingepland op werkdagen op afspraak. Bij verlet van de gemaakte afspraak zonder verwittiging zal het recht op deze sessie vervallen. Na aanschaf is de periode vastgesteld op uiterlijk 1 maand om deze sessie te voltooien.
 • Dienst:Het totaal van de tussen opdrachtgever en CryptoProTrader overeengekomen werkzaamheden en te leveren diensten en producten. Onder andere bestaande uit 1 op 1 sessies, coaching trajecten, workshops, ed.
 • Opdrachtgever:De rechtspersoon of natuurlijke persoon, eventueel handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met CryptoProTrader een overeenkomst heeft gesloten, ook wel gebruiker genoemd.
 • CryptoProTrader:Vennootschap onder firma ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56387164
 • Partij(en):Opdrachtgever en CryptoProTrader, gezamenlijk of apart.
 • Overeenkomst:De overeenkomst zoals tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding (artikel 3) door opdrachtgever en CryptoProTrader, waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
 • Schriftelijk:Onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.
 • Platform:De online leeromgeving (www.cryptoprotrader.nl) van CryptoProTrader alsmede de CryptoProTrader Discord server.

 

CryptoProTrader
Artikel 2.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CryptoProTrader en een opdrachtgever/gebruiker betreffende cursussen, trainingen,  memberships en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als CryptoProTrader en opdrachtgever/gebruiker deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

CryptoProTrader
Artikel 3.

Totstandkoming

De overeenkomst tussen CryptoProTrader en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en CryptoProTrader
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier via de website of Discord
 • ofwel door een digitale aanmelding of toezegging via info@cryptoprotrader.nl

 

CryptoProTrader
Artikel 4.

Annulering Dienst (door gebruiker)

De opdrachtgever kan de diensten schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door CryptoProTrader. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijving

Kosten voor gebruiker

2 tot 4 weken voor het begin van de cursus

geen kosten

Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus

50% van de cursuskosten

Niet verschijnen/deelnemen aan de cursus

100% van de cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde gebruiker innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij CryptoProTrader aanmelden. In geval de opdrachtgever/gebruiker niet aan de dienst deelneemt, heeft de opdrachtgever/gebruiker geen recht op enige terugbetaling.

CryptoProTrader
Artikel 5.

Annulering Dienst (door CryptoProTrader)

CryptoProTrader kan de Dienst te allen tijde en zonder opgaaf van reden annuleren. opdrachtgever/gebruiker krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

CryptoProTrader
Artikel 6.

Beëindiging Cursus / VIP membership (door gebruiker)

De gebruiker kan het VIP membership te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de opdrachtgever verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan. Alle afzeggingen dienen uiterlijk 7 dagen voor afloop van de dienst aangevraagd te worden.

CryptoProTrader
Artikel 7.

Beëindiging Cursus / VIP membership (door CryptoProTrader)

CryptoProTrader heeft het recht de cursus en/of het VIP membership van de opdrachtgever te allen tijde op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van het platform, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.

CryptoProTrader
Artikel 8.

Prijzen

Bij een offerte wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor diensten/cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. CryptoProTrader heeft het recht prijzen van diensten/cursussen gemotiveerd te wijzigen.

CryptoProTrader
Artikel 9.

Facturering

Betaling van het verschuldigde offerte danwel cursus geld moet binnen 7 dagen voor de start cursus overgemaakt zijn. Bij het niet nakomen van de  betalingsverplichting kan CryptoProTrader overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van  opdrachtgever/gebruiker. Wanneer bij aanvang van de opdracht of cursus niet het gehele overeengekomen bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

CryptoProTrader
Artikel 10.

Intellectuele eigendommen

CryptoProTrader respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de cursus danwel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder video’s,  teksten, grafisch materiaal en logo’s. De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van CryptoProTrader op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan CryptoProTrader.

Verspreiding in welke vorm dan ook is ten strengste verboden, dit zal leiden tot een ban op de website en een compenserende schadevergoeding zal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke als particuliere personen.

CryptoProTrader
Artikel 11.

Overige bepalingen

 • Het opleidingsmateriaal danwel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijke ideeën en opinies van CryptoProTrader. De informatie die het opleidingsmateriaal bevat heeft louter een educatieve waarde.
 • De Dienst wordt door CryptoProTrader naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door CryptoProTrader uit te voeren diensten.
 • CryptoProTrader bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. CryptoProTrader voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de website als zodanig beschouwd dient te worden. De door CryptoProTrader aangeboden diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
 • CryptoProTrader staat niet in voor de reacties die andere gebruikers op de website op bepaalde onderdelen geven. CryptoProTrader zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op de website worden geplaatst.
 • De totale aansprakelijkheid van CryptoProTrader tegenover Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Hoewel het opleidingsmateriaal met de uiterste zorg is samengesteld, kan er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden, dan wel de gevolgen daarvan.
 • CryptoProTrader is een werk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd of weggenomen. We behouden ons het recht voor om de website en deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste Algemene  voorwaarden.

Aalten, 16-01-2023
CryptoProTrader